وزارت زراعت، آبیار و مالداری

دیتابـــیس اسنــاد تقنــینی و پالیـــــسی

Legislative and Policy Document Database

لسانسند
دری /Files/128/پالیسی ملی تخم های بذری، نافذۀ 1391.pdf
دری /Files/128/National Seed Policy, enacted 2012.pdf


Copyright © 2018 Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

All Rights Reserved