وزارت زراعت، آبیار و مالداری

دیتابـــیس اسنــاد تقنــینی و پالیـــــسی

Legislative and Policy Document Database

لسانسند
دری /Files/161/طرزالعمل تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی وزارت زراعت.pdf
انگلیسی رسمی /Files/161/Procedure for Preparation and Processing MAIL Legislative Docs (English).pdf


Copyright © 2018 Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

All Rights Reserved