وزارت زراعت، آبیار و مالداری

دیتابـــیس اسنــاد تقنــینی و پالیـــــسی

Legislative and Policy Document Database

لسانسند
دری /Files/174/طرزالعمل ثبت ، تقویت وطرز فعالیت انجمن های آبیاری.pdf
انگلیسی غیر رسمی /Files/174/English IA's Bylaw.docx


Copyright © 2018 Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

All Rights Reserved