وزارت زراعت، آبیار و مالداری

دیتابـــیس اسنــاد تقنــینی و پالیـــــسی

Legislative and Policy Document Database

لسانسند
دری /Files/194/Dari-AFSANA Policy, Endorsed.pdf
دری /Files/194/English-AFSANA Policy, Endorsed.pdf
دری /Files/194/AFSANA Endorsement Letter.pdf


Copyright © 2018 Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

All Rights Reserved