وزارت زراعت، آبیار و مالداری

دیتابـــیس اسنــاد تقنــینی و پالیـــــسی

Legislative and Policy Document Database

لسانسند
دری /Files/27/قانون حفاظت نباتات و قرنطین نافذۀ 1395، ج 1243.pdf


Copyright © 2018 Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

All Rights Reserved