وزارت زراعت، آبیار و مالداری

دیتابـــیس اسنــاد تقنــینی و پالیـــــسی

Legislative and Policy Document Database

لسانسند
دری /Files/30/قانون مصئونیت مواد غذایی، نافذۀ 1395، ج 1222.pdf


Copyright © 2018 Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

All Rights Reserved