وزارت زراعت، آبیار و مالداری

دیتابـــیس اسنــاد تقنــینی و پالیـــــسی

Legislative and Policy Document Database

لسانسند
دری /Files/76/نمونۀ اساسنامۀ کوپراتیف های ابتدائی زراعتی، نافذۀ 1392.pdf


Copyright © 2018 Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

All Rights Reserved