وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

ریاست عمومی پلان وهماهنگی برنامه ها

ریاست احصاییه زراعتی وتنظیم معلومات

آمریت تنظیم معلومات

لیست سیستم های معلوماتی که توسط تیم فنی ریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات برای رفع نیازمندی ها و تسریع کردن روند دسترسی به اطلاعات برای وزارت محترم زراعت دیزاین شده.برای ورود بالای تصویر مربوط کلیک کنید

Copyrights©2017, All right reseverd to MAIL
Powered by MAIL
Designed and developed by Department of Management Information System, Directorate of Statistics and Information Management MAIL