وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

آمریت تنظیم معلومات یا MIS

لیست سیستم های معلوماتی که توسط تیم فنی ام ای ایس برای رفع نیازمندی ها و تسریع کردن روند دسترسی به اطلاعات برای وزارت محترم زراعت دیزاین شده.برای ورود بالای تصویر مربوط کلیک کنید

Copyrights©2017, All right reseverd to MAIL
Powered by MAIL
Designed and developed by Department of Management Information System, Directorate of Statistics and Information Management MAIL