دیتابیس کشت توسعه زعفران

 

این سیستم بمنظور جمع آوری و ثبت معلومات موسسات دخیل در کشت و توسعه زعفران در ولایت مختلف دیزاین شده است.

صرف اشخاص که اسم و رمز سیسم را داشته باشن میتوانند از دیتابیس بخاطر ثبت ارقام و راپور ها استفاده کنند.

در صورت هر نوع مشکل در سیستم در جریان استفاده با مسول تخنیکی (Admin)به تماس شوید