په کرونده کی د غلو دانو او اولیه موادو بیه
# غله او اولیه مواد فی کیلو بیه ولایت نیټه
  د اکسل فایل ښکته کړئ
په بازار کی د غلو دانو او اولیه موادو بیه
# غله او اولیه مواد فی کیلو بیه ولایت نیټه
  د اکسل فایل ښکته کړئ
په کرونده کی د میوه جاتو بیه
# میوه قیمت فی کیلو ولایت نیټه
  داکسل فایل ښکته کړئ
په بازار کی د میوه جاتو بیه
# میوه فی کیلو بیه ولایت نیټه
  داکسل فایل ښکته کړئ
په کرونده کی د سبزیجاتو بیه
# سبزی قیمت فی کیلو ولایت نیټه
  د اکسل فایل ښکته کړئ
په بازار کی د سبزیجاتو بیه
# سبزی قیمت فی کیلو ولایت نیټه
  د اکسل فایل ښکته کړئ
په بازار کی د مالدارۍ محصولاتو بیه
# مالدارۍ محصول بیه واحد ولایت نیټه
  د اکسل فایل ښکته کړئ
د کرنی مربوط نوری بیي
# مربوطه څیز بیه واحد ولایت نیټه
  د اکسل فایل ښکته کړئ