نرخ بلند،نرخ متوسط و نرخ پایین تولیدات حیوانی و محصولات زراعتی

# تولید حیوانی ولایت نرخ بلند نرخ متوسط نرخ پایین
  فایل اکسل


# محصول زراعتی ولایت نرخ بلند نرخ متوسط نرخ پایین
  فایل اکسل

# محصول زراعتی نوع خرید نوع محصول ولایت نرخ بلند نرخ متوسط نرخ پایین
  فایل اکسل

# امتعه ولایت نرخ بلند نرخ متوسط نرخ پایین
  فایل اکسل

ولایت تولید


  فایل اکسل

ولایت تولید


  فایل اکسل