نرخ بلند،نرخ متوسط و نرخ پایین تولیدات حیوانی و محصولات زراعتی

# تولید حیوانی واحد ولایت نرخ بلند نرخ متوسط نرخ پایین
  فایل اکسل


# محصول زراعتی واحد ولایت نرخ بلند نرخ متوسط نرخ پایین
  فایل اکسل

# محصول زراعتی واحد نوع خرید نوع محصول ولایت نرخ بلند نرخ متوسط نرخ پایین
  فایل اکسل

# امتعه واحد ولایت نرخ بلند نرخ متوسط نرخ پایین
  فایل اکسل
فیصدی تغیر قیمت تولیدات حیوانی و محصولات زراعتی به اساس سال و ماه

ولایت تولید واحد

  فایل اکسل

ولایت تولید مقدار

  فایل اکسل

ولایت تولید مقدار


  فایل اکسل

ولایت تولید واحد

  فایل اکسل